Skogscertifiering

Varför certifiering?

Skogsbruket vi bedriver i Sverige har under de senaste hundra* åren resulterat i en dubblering av mängden virke i skogen. Detta har skett samtidigt som vi har ökat den årliga avverkningen. Vilken enastående resurs! Att ta tillvara vad naturen ger är både självklart och nödvändigt. För Sverige är skogsbruket dessutom helt oumbärligt för landets välstånd. Ingen annan näringsgren har så hög nettoexport som skogsbruket. Att vi i Sverige driver ett hållbart och uthålligt skogsbruk är emellertid inte känt överallt. I de flesta andra länder finns inte alls någon tradition av god skogsskötsel. Många konsumenter uppfattar därför inte avverkning som skörd, snarare som skövling.

För att stimulera och kategorisera ett hållbart skogsbruk startades Forest Stewardship Council, FSC, 1993. FSC har sedan följts av flera andra skogscertifieringssystem varav PEFC numera är det arealmässigt största. Både PEFC och FSC värderar tre aspekter av skogsbruk: ekonomi, miljö och sociala förhållanden. Genom att certifiera ditt skogsbruk kan industrin sedan exportera slutprodukterna märkta med PEFC och/eller FSC  och på så sätt garantera för slutkonsumenten att den är kommen ur ett hållbart skogsbruk.

* 1923 startades Riksskogstaxeringen i Sverige. Sedan dess görs årliga stickprovsinventeringar över all skogsmark i Sverige som ger besked om skogstillståndet.