Viktiga standardkrav att följa

Att vara certifierad ger fördelar men ställer även krav. Skogsbruksstandarden för PEFC och FSC skiljer sig på några punkter, men ställer i många delar lika eller snarlika krav. För fullständig information gäller alltid att man ska söka i respektive standard.

–          Skogsbruksplan PEFC: Ska upprättas inom två år från certifieringstillfället, och förnyas normalt vart 10:e år. Skogsbruksplanen måste tex innehålla sammanställning av lövdominerade bestånd samt minimum 5% av produktiv areal avsatta som naturvård (betecknade NS eller NO). Vid fastighetsinnehav som understiger 20 ha kan istället för skogsbruksplan upprättas en karta med nyckelbiotoper, frivilliga avsättningar (dvs >5% NS/NO), objekt med naturvärden, formella skydd, forn och kulturlämningar. En sådan karta ska finnas vid certifieringstillfället.

–          Skogsbruksplan FSC: Ska finnas vid certifieringstillfället och måste innehålla sammanställning av lövdominerade bestånd, främmande trädslag samt minimum 10% av produktiv areal avsatt, där minst 5% avser naturvård (NS/NO) samt ytterligare areal med så kallat anpassat brukande. Detta kan exempelvis bestå av produktionsskog med kontinuitetsskogsskötsel. Det är även möjligt att dessa 10% till fullo utgörs av NS/NO eftersom anpassat brukande är en kompletterande möjlighet för att uppnå 10% areal, inte ett krav i sig. Vid fastigheter som understiger 20 ha kan istället för skogsbruksplan upprättas en karta med ägoslagsgränser, lövdominerade bestånd, främmande trädslag, kända nyckelbiotoper, höga bevarandevärden, områden viktiga för lokalsamhället, NS/NO och anpassat brukande

–          Alla skogliga skötselåtgärder ska dokumenteras. Lämpligen görs detta direkt i skogsbruksplanen men kan även göras på en separat lista eller av din lokala råvaruinköpare. Det viktiga är att dokumentering görs och att den kan granskas vid en revision.

–          Alla entreprenörer som anlitas för uppdrag i ditt skogsbruk måste vara certifierade. Det gäller både manuellt och maskinellt arbete. Inför uppdraget måste avtal alltid upprättas. PanCert kan kostnadsfritt tillhandahålla avtalsmallar.

–          Om dikesrensning utförs ska diken som mynnar direkt ut i vattendrag eller sjöar åtgärdas så att slam inte kan följa med vattnet ut i vattendraget/sjön. Vanligen genom en slamgrop en bit uppströms vattendraget.

–          Äldre död ved ska aktas så att den inte skadas eller överkörs av maskiner. Fallna träd utgör substrat för nedbrytande organismer under många decennier. Därför är dessa mycket värdefulla för artrikedomen.

–          Fornlämningar och/eller kulturlämningar får inte skadas av skogsbruksåtgärder. Vid avverkning ska stubbar i meterhöjd skapas invid dessa lämningar som en markering.

–          Certifierad skogsbrukare ska inte omvandla skogsmark till annan markanvändning. Omvandling till tex tomtmark eller annat ändamål kan ske, men måste hanteras enligt villkoren i certifieringsstandarden.

–          Certifieringsavtalet gäller samtliga fastigheter med enhetligt ägande. Detta innebär att om du köper till eller säljer ifrån skogsmark, så ska certifikatet uppdateras med de aktuella ändringarna. Också om fastigheten ägande ändras genom att det tillkommer eller bortfaller delägare, så ska certifikatet också uppdateras.

Om du som certifierad skogsägare behöver hjälp med skogsskötselfrågor så vänd dig i första hand till ditt ombud. Om du själv vill ta reda på mera information om skogsskötsel och andra skogsrelaterade frågor, kan du till exempel använda Skogskunskap.se som produceras av Skogforsk i samarbete med LRF Skogsägarna och Skogsstyrelsen.

Kontakta PanCert AB om du har certifieringsrelaterade frågor. Kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakt.