Naturvärdesbedömning

PanCert har utvecklat en digital funktion baserad på en mycket smidig bedömningsmetod.
Funktionen kan köras i såväl mobil, platta och dator.

Ta kontakt med oss för mera information på 036 – 34 30 00 eller via mail info@pancert.se.

naturvärdesbedömning PanCert naturvärdesbedömning hemsidaNaturvärdesbedömning mobil

Snabb i triviala bestånd

I många produktionsbestånd är naturvärdesbedömningen snabb och enkel. Då ska även metoden var
det. I PanCerts metod görs bedömning i två steg. I första steget analyseras om naturvärden alls
förekommer. Om så inte är fallet är bedömningen klar på mindre än en minut.

4+1 bedömningspunkter

Om specifika naturvärden observeras går man vidare till andra steget. Där ska fem
bedömningspunkter gås igenom.
– Naturvärdesträd
– Död ved
– Beståndsvariation
– Mark- och vegetationstyp
Som sista punkt ska anges om beståndet hyser kända rödlistade arter
När dessa bedömningar är gjorda ges ett samlat betyg som leder till slutsats om hur beståndet ska
hanteras.

Intresserad?

Låter detta som ett verktyg du har användning av?
Kontakta PanCert för vidare information.