Dom kopplat till artskyddsförordningen

Publicerat

Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt meddelade i en dom den 27 augusti att Skogsstyrelsens utfärdade avverkningsförbud med hänsyn till observationer av lavskrika i en avverkningsanmäld skog i Bollnäs, inte vilade på en tillräcklig grund för att förbjuda avverkning. Som skäl anges att arten inte har något särskilt skydd utöver det allmänna skyddet i artskyddsförordningen samt även att uppgifter om dess förekomst lämnats av en privatperson. Skogsstyrelsen hade inte framlagt någon sådan grundlig utredning i ärendet som domstolen ansåg behövs vid ett så ingripande beslut som att stoppa avverkning. Domen är inte prejudicerande.