Intrångsersättning vid avverkningsförbud med hänsyn till fridlyst orkidé

Publicerat

Skogsstyrelsen meddelade vitesföreläggande för två skogsägare efter att ha funnit knärot i ett planerat avverkningsområde. Skogsägarna stämde staten och yrkade på ersättning.
Mark- och miljödomstolen i Växjö finner 2020-06-24 i dom M 6160-18 att skogsbruket avsevärt försvåras av den inskränkning ett avverkningsförbud innebär. Det finns oklarheter kring ersättning i förhållande till miljöbalken, men med hänvisning till det lagstadgade egendomsskyddet i 2 kap 15 regeringsformen, ska inte den enskilde drabbas.
Domstolen dömde staten att betala ersättning med minskat marknadsvärde +25%.

Domen är inte vägledande och kan komma att överklagas.