Ingen rätt till ersättning vid intrång orsakade av artskyddsförordningen

Publicerat

I en dom från 2018

(https://markochmiljooverdomstolen.old.domstol.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/Svea%20HR%20M%2010104-17%20Dom%202018-12-20.pdf)
fastslår Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) att en skogsägares intresse av att avverka skog övertrumfas av ett allmänt intresse av att bevara fortplantningsområden för tjäder. Domstolen fastslår vidare att skogsägaren vid ett föreläggande har rätt till ersättning om pågående markanvändning avsevärt försvåras.

Skogsägaren tog intryck av domen och stämde staten på ersättning i och med att ”pågående markanvändning avsevärt försvåras”. Nu har mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt i en mellandom beslutat att avverkningen strider mot miljöbalkens allmänna hänsynsregler och artskyddsförordningen. Domstolen meddelar också att artskyddsförordningen gäller utan att särskilt beslut behöver meddelas i enskilda fall. Skogsstyrelsen förbud ska därför endast ses som att de definierar området i syfte att hindra markägaren från att begå miljöbrott. Därmed är staten inte ersättningsskyldig. Denna slutsats uttalas alltså trots att MÖD i sin dom från 2018 hänvisade till ersättningsrätt.

Domen är inte vägledande. Den vinner laga kraft 2020-06-26 om den dessförinnan inte överklagas.