PanCert 2017-1PanCert 2017-2PanCert 2017-3PanCert 2017-4PanCert 2017-5

Så går det till att certifiera sitt skogsbruk

Då du som skogsägare vill certifiera ditt skogbruk enligt PEFC, gör du klokt i att kontakta något av PanCert AB:s ombud. Förteckning över dessa finner du här. Ombuden ger dig mera inforamtion om vad certifieringen innebär.

Efter att ni gått igenom villkoren tecknas ett avtal där det framgår vilka ansvarsområden du som skogsägare har, och vilka ansvarsområden PanCert AB har vid gruppcertifiering av skogsbruk. En enkel checklista finner du här. Fullständiga villkor finner du här.

När PanCert AB har registrerat avtalet i en databas får du ett bevis på att du certifierat ditt skogbruk inom PanCert AB:s gruppcertifikat. Beviset är en värdehandling. Det är ditt skogsbruk som är certifierat, inte fastigheten i sig. Om du avyttrar fastigheten är den inte längre certifierad och certifikatet ska återsändas till PanCert.   

En viktig del i certifieringssystemet är de kontroller, revisioner, som görs löpande. PanCerts AB tillser att det utförs såväl interna som externa revisoner. De externa revisionerna genomförs av tredje part som är särskilt ackrediterade för externrevision.

Ditt skogsbruk kan bli föremål för såväl intern som extern revision. Det görs ca 120 internrevisioner årligen inom PanCert AB. Mellan 10-15 av dessa blir även föremål för den externa revisionen. Urvalen sker genom lottning.